Joram Kraaijeveld
27 June 2022 - 1 July 2022
1830 - 2130

Lezingenreeks Joram Kraaijeveld

U bent van harte uitgenodigd voor een interessante lezingenreeks!

Ateliers ’89 presenteert van maandag 20 juni tot vrijdag 24 juni een lezingenreeks hedendaagse kunstpraktijk door Joram Kraaijeveld. In vijf lezingen behandelt Joram deze praktijk aan de hand van een aantal thema’s, zoals brass brands, democratie, landkaarten, mijnbouw en het kunstenaarshonorarium. Door geografische en historische kruisverbanden te leggen maakt Joram culturele en maatschappelijke tendensen zichtbaar. Iedere lezing sluit af met de vertoning van een korte kunstenaarsfilm en de lezingencyclus wordt vrijdag afgerond met een filmvertoning in de binnentuin.

In de lezingenreeks komen tal van boeiende vragen ter sprake.

Hoe is de brass band als orkestvorm in de 19e eeuw door verschillende Europese koloniale projecten op vrijwel alle continenten terecht gekomen en heeft zij verschillende betekenissen gekregen bij sociale en culturele evenementen.

Kunnen artistieke praktijken uit de twintigste eeuw ons nog steeds een kritische blik op het idee van democratie bieden? Welke kunstenaars bevroegen de grenzen van het territoriale denken en zijn die nog steeds relevant voor migraties van vandaag?

Hoe is mijnbouw in de afgelopen eeuwen in beeld gebracht door kunstenaars en wat zegt dat over onze ecologische verhouding tot de aarde?

Antwoorden op deze vragen komen door samen met Joram te kijken naar werken van Terry Adkins, Sara Blokland, William Kentridge, Johan van der Keuken, Jompet Kuswidananto, Angelica Mesiti en Katarina Zdjelar. En kijken we naar de werken van Bart van der Leck, Joris Ivens, Henry Moore, Mikhail Karakis, Richard Long, Lisa Rave en Ana Bravo Pérez om te zien hoe het perspectief op mijnbouw van de mijnwerker naar Moeder Aarde is omgebogen.

 

Joram Kraaijeveld is curator, docent en schrijver en zet zich als zodanig in voor het bevorderen van de positie van kunstenaars en de waarde van kunst voor de samenleving. Hij werkt aan actieve vormen van solidariteit binnen en buiten de kunsten. Hij was werkzaam als (gast)curator voor Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, Van Abbemuseum, De Brakke Grond, Museum Dr. Guislain, Schloss Ringenberg, Gerrit Rietveld Academie, Metropolis M & Stedelijk Museum, voor solotentoonstellingen met Antonis Pittas, Ruti Sela en anderen, thematische groepstentoonstellingen over mijnbouw in Europa als 'Race to the Bottom'. Hij is voorzitter van Platform BK en lid van Bajesdorp, een zelfgebouwde woontoren met ateliers voor kunstenaars en activisten. Joram doceert kunsttheorie in het Basisjaar van de Gerrit Rietveld Academie, waar hij tevens lid is van de Medezeggenschapsraad en voorzitter van de Redactieraad Intercurriculaire Programma's. Zijn artikelen zijn onder meer gepubliceerd in Metropolis M, Boekman en Kunstlicht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture series Joram Kraaijeveld

You are invited for a week of interesting evening lectures by our guest Joram Kraaijeveld!

 

Ateliers ’89 presents a lecture series on contemporary art practice by Joram Kraaijeveld from Monday 20 June to Friday 24 June. In five lectures Joram will deal with this pactice on the basis of a number of themes, such as brass brands, democracy, maps, mining and the artist's fee. By making geographical and historical connections, Joram makes cultural and social trends visible. Each lecture concludes with the screening of a short artist's film and the lecture cycle is concluded on Friday with a film evening in the courtyard.

Many interesting questions are discussed in the lecture series.

How did the brass band as an orchestral form in the 19th century end up on almost all continents through various European colonial projects and how did it acquire different meanings at social and cultural events?

Can artistic practices from the twentieth century still provide us with a critical view of the idea of ​​democracy? Which artists questioned the limits of territorial thinking and are they still relevant to today's migrations?

How has mining been portrayed by artists in the past centuries and what does that say about our ecological relationship with the earth?

Answers to these questions come by looking together with Joram at works by Terry Adkins, Sara Blokland, William Kentridge, Johan van der Keuken, Jompet Kuswidananto, Angelica Mesiti and Katarina Zdjelar. And we look at the works of Bart van der Leck, Joris Ivens, Henry Moore, Mikhail Karakis, Richard Long, Lisa Rave and Ana Bravo Pérez to see how the mining perspective has shifted from the miner to Mother Earth.

 

Joram Kraaijeveld is a curator, teacher and writer and as such is committed to promoting the position of artists and the value of art for society. He works on active forms of solidarity within and outside the arts. He worked as (guest) curator for Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, Van Abbemuseum, De Brakke Grond, Museum Dr. Guislain, Schloss Ringenberg, Gerrit Rietveld Academy, Metropolis M & Stedelijk Museum, for solo exhibitions with Antonis Pittas, Ruti Sela and others, thematic group exhibitions on mining in Europe as 'Race to the Bottom'. He is chairman of Platform BK and a member of Bajesdorp, a self-built residential tower with studios for artists and activists. Joram teaches art theory in the Basic Year of the Gerrit Rietveld Academy, where he is also a member of the Participation Council and chairman of the Editorial Board for Intercurricular Programs. His articles have been published in Metropolis M, Boekman and Kunstlicht, among others.

    ×