Workshop Kunst en Mode WOLKEN WOLKEN WOLKEN met Glenda Heyliger

Glenda Heyliger
3 October 2022 - 27 October 2022

Workshop Kunst en Mode WOLKEN WOLKEN WOLKEN, met Glenda Heyliger

In deze workshop gaan we samen met Glenda Heyliger op zoek naar *Voorboden in de kunst en de mode.

*Voorbodes zijn indicatoren van een toekomstige gebeurtenis en lopen hier op vooruit.

Het roodborstje is een voorbode van de lente - haar aanwezigheid betekent dat de lente eraan komt. Als thema gaan we ons daarbij laten inspireren door " WOLKEN ".
Wolken kleden onze aarde en zijn zo ook onze kleding, of het nu warm of koud is.
Wolken zijn onze stijlvolle verschijning, van dunne slierten tot dreigende donderwolken. Ze prikkelen onze verbeelding en zijn voedsel voor de verbeelding. Naar de hemel kijken wakkert creativiteit aan.

Maar behalve dat het er mooi uitziet helpen zij ook meteorologen het weer te voorspellen en andere wetenschappelijke onderzoekers om het leven op aarde te bestuderen en zo toekomstige gebeurtenissen mogelijk te duiden.

Wolken zijn een belangrijk onderdeel van het weer op aarde. Ze kunnen bijvoorbeeld veranderen in regen. Alle functies van wolken hebben een directe invloed op ons planeetburgers, zowel positief als negatief.
In de workshop laten wij ons inspireren op alle mogelijke verschijningsvormen van de wolk en hoe dit is te relateren aan onze kijk op mode.

De hedendaagse productie van onze mode vervuilt de aarde en het water dat op haar beurt weer  verandert. In een onzichtbaar gas en deels in als wolken zichtbare waterdamp.
Dit proces heet verdamping.

Wat gebeurt er als we de huidige kijk op mode laten verdampen?
Wordt de verdampte mode wolkenmode; een onzichtbare mode?

Zien wij voorbodes voor een nieuwe en duurzame manier om met mode om te gaan en kunnen wij deze zelf doormiddel van onze kunst al vormgeven?
Met Glenda gaan wij dit onderzoek aan en putten wij uit onze creativiteit om met hulp van visuele processen een eigen nieuwe Meteo Kunst en Mode Weerkaart te ontwerpen.

Glenda Heyliger (Aruba, 1957) studeerde Theater vormgeving en Art-direction aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam en is sindsdien actief als beeldend kunstenaar en docent. Terug op Aruba was zij de drijvende kracht achter de SINFA Art Gallery in San Nicolas. Als docent was zij onder meer verbonden aan de Academy for Fine Arts Aruba en de Cas di Cultura.  Werk van haar was te zien op tal van internationale tentoonstellingen in Europa, de verenigde Staten en Zuid-Amerika.

Momenteel woont en werkt Glenda Heyliger in San Nicolas.

english version

Workshop Art and Fashion CLOUDS CLOUDS CLOUDS, by Glenda Heyliger

In this workshop, together with Glenda Heyliger, we will look for *indicating signs in art and fashion.
*indicating signs  are signs that anticipate on a  future event.
The robin is an indicator of spring - her presence means that spring is coming.

As a theme we will be inspired by “CLOUDS".

Clouds clothe our earth and so are our clothing, whether it be hot or cold.

Clouds are our stylish appearance, from thin wisps to threatening thunderclouds. They stimulate our imagination and are food for the imagination. Looking to the sky sparks creativity.

But besides looking good, they also help meteorologists to predict the weather and other scientific researchers to study life on earth and thus interpret future events as possible.

Clouds are an important part of earth's weather. For example, they can turn into rain. All functions of clouds have a direct impact on our planet citizens, both positive and negative.

In the workshop we are inspired by all possible forms of the cloud and how this can be related to our view on the art of fashion.

The contemporary production of our fashion pollutes the earth and its water which in turn changes. In an invisible gas and partly in water vapor visible as clouds.

This process is called evaporation.

What happens if we let the current view of fashion evaporate?

Will the vaporized fashion become cloud fashion; an invisible fashion?

Do we see indicators  of a new and sustainable way of dealing with fashion and can we already shape it ourselves through our art?

With Glenda, we will undertake this research and draw on our creativity to design our own new Meteo Art and Fashion Weather Map with the help of visual processes.

Glenda Heyliger (Aruba, 1957) studied Theater Design and Art Direction at the Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam and has been active as a visual artist and teacher ever since. Back in Aruba she was the driving force behind the SINFA Art Gallery in San Nicolas. As a teacher she was affiliated with the Academy for Fine Arts Aruba and the Cas di Cultura. Her work has been shown at numerous international exhibitions in Europe, the United States and South America.

Currently Glenda Heyliger lives and works in San Nicolas.

    ×