Isabel Wang Pontoppidan
Jimena Casas
1 July 2024 - 27 July 2024
00:00 - 00:00

ONLINE WORKSHOP CREATIEF SCHRIJVEN

Met JIMENA CASAS en ISABEL WANG PONTOPPIDAN:

 

THE PLURALITY OF WORDS

1-27 July 2024

wekelijks maandag tot en met donderdag

Graag inschrijven, deelname is gratis deze zomer

info@ateliers89.org  +297-5603589

Ateliers’89 nodigt je van harte uit voor een online workshop creatief schrijven met de kunstenaars/schrijvers Jimena Casas en Isabel Wang Pontoppidan.

Heb je altijd willen schrijven of ben je op een andere manier creatief bezig met taal, dan is dit de workshop voor jou!!

Samen met Jimena en Isabel gaan we het creatieve en poëtische potentieel van verschillende manieren van schrijven verkennen. We gaan ontdekken dat creatief schrijven vrij is van de gebruikelijke taalbeperkingen. We gaan voor onszelf ruimte maken waarin met taal(en) kan worden gespeeld.

Jimena en Isabel moedigen iedereen aan om hun eigen manier van schrijven te vinden, en bieden tools om dit vanuit een eigen stijl te benaderen.

In het begin van de workshop gaan we oefenen hoe we woorden kunnen gebruiken om beelden op te roepen.

Vervolgens gaan we aan de slag met taal en woorden als materiaal. We gaan knippen, collages maken, teksten redigeren. We creëren als het ware visuele landschappen met woorden.

In de loop van de workshop nodigen we meerdere talen uit. Met elkaar bekijken we het idee van meertalige teksten, vertalen teksten, waarbij woorden van de ene taal naar de andere worden omgezet.

Tenslotte gaan we met Jimena en Isabel onderzoeken wat ons lichaam doet met onze teksten. Veranderen deze mogelijk als ze worden uitgesproken?

De workshop eindigt met een online bijeenkomst waarin de teksten worden gedeeld en met de publicatie van een online Zine en geluidsarchief.

De workshop is online en wordt in het Engels gegeven, maar iedereen is welkom en wordt aangemoedigd om in andere talen te schrijven.

Er is geen voorafgaande ervaring nodig, alleen een verlangen om het schrijven te verkennen.

Jimena Casas is dichter, zangeres en cultureel programmeur uit Buenos Aires, gevestigd in Amsterdam. Als programmeur werkt Jimena bij Perdu, een poëziestichting in Amsterdam, organiseert en cureert literaire avonden in samenwerking met diverse kunstenaars en schrijvers. Ze heeft een bijzondere interesse in het werken met en uitnodigen van Latijn-Amerikaanse dichters. Momenteel volgt ze een postdoctorale graad in lesgeven aan de Universidad de San Andrés.

Isabel Wang Pontoppidan is een Deens-Chinese schrijfster, performer, sieradenmaker en artistiek kunstenaar/onderzoeker gevestigd in Amsterdam.

Momenteel volgt zij de opleiding Kunst en Performance Onderzoeksstudies MA aan de Universiteit van Amsterdam

Jimena en Isabel kwamen in 2020 samen om ‘Schrijflessen’ te organiseren aan de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam. (https://extraintra.nl/initiative/writing-classes)

Sindsdien bleven zij samenwerken en organiseren collectieve ervaringen in de vorm van boeklanceringen, performatieve leesevenementen en schrijfworkshops. Zij maken deel uit van een femme schrijf-performancecollectief, PULP APPARATUS.

After you are registered, you will receive a zoomlink for participation

 

 

ONLINE WORKSHOP CREATIVE WRITING

With JIMENA CASAS and ISABEL WANG PONTOPPIDAN:

 

THE PLURALITY OF WORDS

1-27 July 2024
Please register, no participation fee required for this summer

Monday-Thursday

info@ateliers89.org  +297-5603589

Ateliers'89 cordially invites you to an online creative writing workshop with the artists/writers Jimena Casas and Isabel Wang Pontoppidan.

If you have always wanted to write or are creative with language in some other way, then this is the workshop for you!

Together with Jimena and Isabel we will explore the creative and poetic potential of different ways of writing. We are going to discover that creative writing is free from the usual language limitations. We are going to create space for ourselves in which we can play with language(s).

Jimena and Isabel encourage everyone to find their own way of writing, and offer tools to approach this from their own style.

At the beginning of the workshop we will practice how to use words to evoke images.

We then start working with language and words as material. We will cut, make collages, edit texts. We create, as it were, visual landscapes with words.

During the course of the workshop we invite several languages. Together we look at the idea of ​​multilingual texts, translating texts, where words are converted from one language to another.

Finally, we will investigate with Jimena and Isabel what our bodies do with our texts. Do these possibly change when spoken?

The workshop ends with an online meeting in which the texts are shared and with the publication of an online Zine and sound archive.

The workshop is online and delivered in English, but everyone is welcome and encouraged to write in other languages.

No prior experience is necessary, just a desire to explore writing.

Jimena Casas is a poet, singer and cultural programmer from Buenos Aires, based in Amsterdam. Jimena works as a programmer at Perdu, a poetry foundation in Amsterdam, organizes and curates literary evenings in collaboration with various artists and writers. She has a special interest in working with and inviting Latin American poets. She is currently pursuing a postgraduate degree in teaching at the Universidad de San Andrés.

Isabel Wang Pontoppidan is a Danish-Chinese writer, performer, jewellery maker and artistic artist/researcher based in Amsterdam.

She is currently following the Art and Performance Research Studies rMA course at the University of Amsterdam

Jimena and Isabel came together in 2020 to organize 'Writing Lessons' at the Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam. (https://extraintra.nl/initiative/writing-classes)

Since then, they have continued to collaborate and organize collective experiences in the form of book launches, performative reading events and writing workshops. They are part of a femme writing-performance collective, PULP APPARATUS.

After you are registered, you will receive a zoomlink for participation