Jan Hoek
25 September 2023 - 19 October 2023
1830 - 2130

Spotlight on everything and everyone

 

U bent van harte welkom voor deze bijzondere workshop waarbij we op zoek gaan naar alles wat maar kunst kan zijn, maar uiteraard ook zelf aan de slag gaan.  In deze workshop gaan we onze blik over wat wel en niet kunst is eens onderstboven gooien. Het zijn niet de kunstexperts die zouden moeten bepalen wat kunst is, het is iets wat iedereen zou moeten kunnen.

Heb je een oma die de meest originele knuffels breidt, dan is dat kunst. Heb je een nichtje dat kindertekeningen maakt die anders zijn dan alle kindertekeningen die je ooit hebt gezien, ook dat is kunst. Heb je een buurman die zijn muren vol heeft gehangen met de mooiste schatten van het eiland, dat moeten meer mensen zien! We gaan met zijn allen ontdekken wat voor mooie dingen er al zijn op het eiland en hoe we die als kunst kunnen presenteren. We gaan op zoek naar makers die nog niet erkend worden als kunstenaar, maar dat eigenlijk wel zouden moeten. We gaan kijken welke schatten in de natuur eigenlijk in een museum thuishoren. En welke gevonden objecten uit je huis zo bijzonder zijn dat we ze kunst zouden kunnen noemen.

Ondertussen gaan we ook wel degelijk zelf aan de slag: want hoe maken we voor al die bestaande werken en mensen het beste museum? We gaan altaren bouwen om onze vondsten het beste tot hun recht te laten komen. We gaan fotograferen wat we niet mee kunnen nemen. We gaan schrijven om aan de wereld uit te leggen wat jij vindt dat als kunst gezien zou moeten worden.

We eindigen met een grote expositie die we met z'n allen opbouwen waar we alles en iedereen in de spotlight gaan zetten die dat verdienen, waardoor daarna iedereen weet: de mooiste kunst was altijd al om je heen, als je maar goed genoeg kijkt.

 

Korte bio

Jan Hoek (1986) studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie.  In zijn werk wordt hij aangetrokken door de schoonheid van buitenstaanders wereldwijd. Hij werkt intensief samen met mensen die normaal gesproken over het hoofd worden gezien en creëert samen met hen een nieuw beeld. Hij is oprichter van stichting Captain Hoek en Outsiderland, waarmee hij de wereld van insider- en outsiderkunstenaars bij elkaar wil brengen. In het universum van Hoek zijn de 'normale' mensen de vreemdelingen en de buitenstaanders de funky heersers van deze planeet.

Hoek's werk is te zien geweest bij onder meer Foam (Amsterdam), Unseen Festival (Amsterdam), Photoville (New York), Fomu (Antwerpen), Breda Foto Festival, en Lagos Photo (Lagos). Zijn werk is opgenomen in verschillende bedrijfs- en museumcollecties, zoals Stedelijk Museum Amsterdam en Fotomuseum Antwerpen.

 

Spotlight on everything and everyone

 

You are very welcome to join this special workshop where we look for everything that can be art, but of course also get to work yourself. In this workshop we will turn our view of what is art and what is not,  upside down. It's not the art experts who should define what art is, it's something everyone should be able to do.

If you have a grandmother who knits the most original cuddly toys, then that is art. Do you have a niece who makes children's drawings that are different from all children's drawings you have ever seen, that is also art. Do you have a neighbor who has filled his walls with the most beautiful treasures of the island, more people should see that! Together we will discover what beautiful things there are on the island and how we can present them as art. We are looking for makers who are not yet recognized as artists, but should be. We are going to see which treasures in nature actually belong in a museum. And which found objects from your house are so special that we could call them art.

In the meantime, we will also get to work ourselves: how do we make the best museum for all those existing works and people? We are going to build altars to do justice to what we found.  We're going to photograph what we can't take with us. We are going to write to explain to the world what you think should be seen as art.

We end with a large exhibition that we all build together, where we put everything and everyone in the spotlight who deserve it, so that everyone knows afterwards: the most beautiful art was always around you, if you look closely enough.

 

Short bio

Jan Hoek (1986) studied at the Gerrit Rietveld Academie. In his work he is attracted by the beauty of outsiders worldwide. He works intensively with people who are normally overlooked and creates a new image together with them. He is the founder of the Captain Hoek and Outsiderland foundation, with which he wants to bring the world of insider and outsider artists together. In Hoek's universe, the 'normal' people are the aliens and the outsiders are the funky rulers of this planet.

Hoek's work has been shown at Foam (Amsterdam), Unseen Festival (Amsterdam), Photoville (New York), Fomu (Antwerp), Breda Photo Festival, and Lagos Photo (Lagos), among others. His work is included in various corporate and museum collections, such as Stedelijk Museum Amsterdam and Fotomuseum Antwerp.